• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

Biyokütle

GELECEĞE ENERJİMİZ KALSIN
HERŞEY BİR AĞACI KURTARMAK İÇİN BAŞLADI

SC ENDÜSTRİ A.Ş. temiz, yenilenebilir enerji alanlarında Biyokütleden Elektrik Enerjisi Üretimi Santralleri kurulumunda Danışmanlık ve mühendislik faaliyetlerini yürütmek amacıyla anahtar teslimi projelere imza atmaktadır.  Firmamız, Uluslararası standartlara uyarak ve çevremize fayda sağlayacak tesisler kurarak geleceğimize yatırım yapmayı ilke edinmiştir. Dünya’da yedincisi hayata geçirilecek olan Enerji Üretim Santrali ile ülkemizde bulunan küçük baş hayvancılığın altlıklarından elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirecektir.
Biyokütle Tesislerinin Faydaları

1.Biyokütle ile elektrik ve ısı üretiminde ekonomik kazanç elde edilmesini sağlar.

2.Yanma sonucu ortaya çıkan kül tarımsal alanlarda gübre olarak kullanılabilir.

3.Küresel ısınmanın en önemli etkeni olan sera gazları azaltılır.

4.Çevreci atık çevrimini sağlar.

5.Daha sağlıklı, hijyenik yaşam alanlarının yaratılmasını sağlar.

6.Özellikle ülkemizde küçükbaş hayvancılığın gelişmesine teşvik edici unsur olacaktır. Ayrıca ülkemizin dışarıya olan enerji bağımlılığını azaltır.
HAMMADDEMİZ BİYOKÜTLE

Biyokütle; literatürde organik atıkların, hayvansal atıkların, tarımsal hasat artıkları dahil olmak üzere tarımsal, orman ve hayvansal atıklardan ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen, katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları içermektedir.

Biyokütleden elde edilen enerjiye de Biyokütle Enerjisi denir.
Altlık terimi; literatürde kümes hayvanlarının  gelişmesi esnasında biriken gübre ile ağaç talaşı, pirinç kabukları, vb. maddelerden meydana gelen yatak malzemesi karışımını tarif eder.    Kalorifik değeri ve kuru madde oranı yüksek olan bu biyokütle tipi, önerilen teknolojinin kullanılacağı enerji santrali için çok ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALLERİNİN BİLEŞENLERİ VE ENERJİ ÜRETİMİ

Ana bileşenleri aşağıda sıralanmıştır;
•Altlık Yakma Ünitesi
•Türbin Jeneratör Ünitesi
•Su Sirkülasyon Pompa İstasyonu
•Su Arıtma Tesisi

Yardımcı üniteler aşağıda sıralanmıştır;
•Altlık Depolama Bölümü
•Kül Depolama Bölümü
•Dış Buhar ve Boru Hatları
•Tesis İçi Güç Ünitesi
•Su Temin ve Atık Drenaj Sistemi
•Kapalı Alanlar (Oturum Alanları)
 
BİYOKÜTLE  TEKNOLOJİSİ

Biyokütlenin yakılması çağlar boyunca kullanılan eski bir yöntemdir. İlk zamanlardan beri biyokütle yakılarak ısı üretilmiş ve günlük hayatın birçok noktasında değişik amaçlarla kullanılmıştır. İlerleyen teknoloji ve artan enerji ihtiyacı sebebiyle biyokütlenin yakılması kişisel kullanımdan endüstriyel kullanıma doğru kaymıştır.

Biyokütle kazanlarından enerji üretimi ısının veya sıcaklığın yaratacağı buharın kullanımıyla olmaktadır. Zaman içinde yakma teknolojisi de evrim geçirmiş daha verimli hale gelmiştir. Biyokütlenin yanması için belli başlı kullanılan teknolojiler vardır. Sistemimizde kullanılan teknoloji Akışkan Yataklı Yanma teknolojisidir.
Yüksek Verim:  FBC sistemlerinin yakma verimleri %95’e kadar çıkabilmekte; genel verimleri ise %85 civarında olmaktadır.
Kazan Boyutu:  Küçük bir alanda yüksek ısı transferi sağlanması sebebiyle kazan hacmi küçüktür.
Yakıt Esnekliği: Sistemler ıslak ya da kuru her tür yakıt için elverişlidir. Farklı yakıt tiplerinin birlikte yanmasını da destekleyebilmektedir.
Düşük Kalite Yakıtların Kullanımı: Yüksek ısı transferi sayesinde 2500 kcal/kg gibi düşük kalorifik değerlerde bile verim elde edilmektedir.
Küçük Parçacık Yakma: Boyutu 6 mm’den küçük yakıtlarda bile yüksek verimle yanma gerçekleştirilir.
Kirlilik Kontrolü:  Kireçtaşı ve Dolomit sayesinde sülfür dioksit, düşük ısı sayesinde azot dioksit oluşumu kontrolü sağlanmaktadır.
Düşük Korozyon ve Erozyon: Düşük ısı, yumuşak kül ve düşük parçacık hızı sebebiyle daha az erozyon ve korozyon yaşanmaktadır.
Kolay Kül Atımı: Kazanın düşük ısısı sebebiyle kül topaklanması yaşanmadığından küçük parçacık boyutundaki küller kolayca kazandan akarak uzaklaştırılmaktadır. Bu sebeple kül kontrolü için daha az işgücü gereklidir.
Kolay İşletim, Hızlı Başlangıç: Hava karışımı sayesinde hızlı başlangıç ve kapanma süreleri vardır. Sistem tamamen otomatik hale döndürülebilme özelliğine sahiptir.
Besleme Düzensizliklerine Hızlı Tepki: Yüksek ısı depolama kapasitesi sebebiyle besleme düzensizliklerinin etkisi minimum olmaktadır.
Kül Yapışması Önlenmesi: Kazanlarda volatalize alkali ürünler oluşmadığı için kül yapışkan değildir; bu sayede kül birikmesi olmamaktadır.
Sistem Otomasyonu Uyumluluğu: Bütün sistem istenirse tamamen otomasyona döndürülebilmektedir.
Güvenilirlilik ve Azalan Bakım Süreci: Sistemin hareketli parçaları az olduğundan az bakım gerektirir ve son derece güvenilirdir.